* *

تجديد مناقصه
مناقصه عمومي يک مرحله اي امور پشتيباني و خدماتي (نظافتي، پيشخدمتي، نگهباني، نامه رساني، باغباني و ...)

مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارند بر اساس تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶/ت 27506هـ  مورخ 1381/9/5هيات وزیران ماده 1 قانون احکام دائمی قانون برنامه های توسعه کشور و بند «ث» ماده ۴۱ آیین نامه مالی معاملاتی مرکز، امور پشتیبانی و خدماتی (نظافتی، پیشخدمتی، نگهبانی، نامه رسانی، باغبانی و ...) خود را در سال ۱۳۹۹ از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تأییدیه صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه برای مدت یک سال از تاریخ 1399/5/1 لغایت 1400/5/1 واگذار نماید. تمامی شرکت واجد شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه برای دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه مرکز مراجعه نمایند.

1. مهلت دریافت اوراق شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (1399/5/12) تا ساعت 19:00 مورخ 1399/5/15 از طریق مراجعه به سامانه مناقصات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir می باشد. مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد تا ساعت 19:00 مورخ 1399/5/25 است.

2. جهت دریافت فیزیک اسناد مناقصه به دبیرخانه مرکز به آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، نبش کوچه رهبر، شماره ۱۹۸ مراجعه فرمایید.

3.  ارائه اصل فیش واریزی و همراه داشتن مدرک کارشناسی معتبر الزامی است.

4. زمان گشایش پاکت ها به صورت فیزیکی و الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/5/26 می باشد.

5.  برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بهتر می توان با شماره تلفن 09125542399 آقای فراهانی تماس گرفته شود.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار