* *

ويژه سازمان جمع اوري و فروش اموال تمليکي وزارت اموراقتصادي ودارايي برگزار شد
کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی درساختمان شماره 2مرکز در تاریخ 14-15-16 در مهر ماه سال 1399 برگزارگردید.

در این کانون 26 نفر شرکت کننده ازسازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی وزارت اموراقتصادی ودارایی 14 نفر در سطح پایه و 6 نفر در سطح میانی و 6 نفر در سطح  مدیران ارشد توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار