* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي در سازمان بنادرو دريانوردي استان گيلان

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور جمعی از ارزیابان حرفه ای مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان بنادرو دریانوردی استان گیلان(  بندر انزلی) در تاریخ 23-24-25 تیر ماه سال جاری  برگزار گردید.

در این کانون 29 نفر شرکت کننده  سازمان بنادر ودریانوردی استان گیلان(بندرانزلی)23 نفر در سطح مدیر پایه و 4 نفر در سطح مدیر میانی و 2 نفر درسطح مدیران ارشد توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار