* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي در سازمان بنادر ودريانوردي استان مازندران(بندر نوشهر)

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان بنادر ودریانوردی استان مازندران(بندر نوشهر) در تاریخ 9-10 تیر ماه سال 1399 اجرا گردید.

در این کانون 13 نفر شرکت کننده از سازمان بنادر ودریانوری استان مازندران(بندرنوشهر) 6 نفر در سطح مدیر پایه و 6 نفر در سطح مدیر میانی و 1 نفر در سطح مدیران ارشد توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار