* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمانشاه

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در تاریخ 17-18-19 تیر ماه سال 1399 برگزارگردید.

در این کانون از 28 نفر شرکت کننده 15 نفر در سطح مدیر پایه و 13 نفر در سطح مدیر میانی از ادارات کل استان ازجمله: اداره کل هواشناسی- اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری- شهرداری- شرکت آب منطقه ای-  پزشکی قانونی توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار