* *

نشست تخصصي آنلاين «تغيير سبک مديريت و رهبري در دوران پساکرونا» در مرکز برگزار شد

مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور افزایش آگاهی مدیران و کارکنان سازمانها به پذیرش شرایط تغییرات بوجود آمده از بیماری کووید 19 و شناخت مدیریتی بهتر از دوران پساکرونا، دومین نشست تخصصی با عنوان «تغییر سبک مدیریت و رهبری در دوران پساکرونا» را برای کلیه مدیران و کارکنان دولت با حضور دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت 99 از ساعت 10 تا 12 به صورت آنلاین برگزار کرد

در ابتدای برنامه، دکتر گویا با اشاره به بیماریهای واگیردار، آنها را جزو زندگی بشر دانستند و گفتند: «برخی بیماریها بسیار فاجعهآمیز بوده و منجر به از دست دادن میلیونها انسان در گذشته شده است؛ اما کرونا به عنوان پدیدهای دیگر میتواند درس آموختههای پاندمی گوناگونی را برای ما و آیندگان به ارمغان آورد که با تمرکز بر نقاط ضعف و نقاط قوت آن، میتوان تصویری از مدیریت پساکرونایی را ترسیم نمود». در ادامه ایشان به تشریح درس آموختههای پاندمی کرونا پرداختند و در چند محور اصلی همچون: «1.کمبود نیروی انسانی تخصصی، مجرب و کارآمد؛ 2. کمبود لجستیک؛ 3. ضعف در سیستمهای جمعآوری دادهها؛ 4. عدم ارتباط عملیاتی مؤثر بین سطوح مرکزی و محیطی؛ 5. عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای گسترده سیستمها  دیجیتال سلامت (‌Digital Health)؛ 6. عدم تعیین تکلیف مقررات بینالمللی بهداشتی (IHR) و ملزومات آن» مطالب خود را بسط دادند

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ضمن اشاره به ظرفیتهای گسترده سیستمها دیجیتال سلامت، بهرهگیری مدیریت بخش خصوصی از این ظرفیت را بسیار بیشتر از مدیریت بخش دولتی برشمردند و «آموزش و اطلاعرسانی؛ مکانیابی بیماران و تعیین نقشه اپیدمیولوژیک بیماریها؛ پزشکی از راه دور؛ برنامههای نرم افزاری رایانهای و تلفنهای همراه برای خود مراقبتی؛ نظارت بر درمان و ثبت و گزارش عوارض دارویی» را نمونههایی از این بهرهگیری یاد کردند. وی در بخشی دیگر از سخنانش، تعدد مراجع تصمیمگیری در شرایط بحران به جای مرکز مدیریت بیماریهای واگیر را یکی دیگر از درس آموختههای پاندمی بیان و ابراز داشتند که «یکی از اصول شناخته شده مدیریت بحران وجود «فرماندهی واحد» در بحران است که متأسفانه در بحران پاندمی کرونا با تعدد مراجع تصمیم گیرنده روبرو بودیم و گاهی تصمیمگیریها متناسب با هم نبود

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری عدم توجه کافی به اصول  مسلم آموزش و اطلاعرسانی خطر و ایجاد تحرک و بسیج اجتماعی (Risk Communication & community  engagement را یکی از مهمترین نقاط کلیدی آموزش مدیران معرفی و تأکید نمودند که میباید مرکز آموزش مدیریت دولتی بیش از پیش در این زمینه سرمایهگذاری نماید

بخش پایانی نشست با ارائه مؤلفههای مدیریت پساکرونایی همراه بود: «بازنگری سازمان و توجه به مدیریت دانش محور؛ سازماندهی مجدد در راستای افزایش تاب آوری سازمانی در مقابله با بحرانها؛ توجه به ظرفیتهای موجود (از ابعاد کیفی و کمی)؛ برنامهریزی بر اساس درس آموختهها در سطح ملی و بین المللی؛ تقویت و ارتقای ظرفیتهای مورد نیاز؛ توجه ویژه به منابع در راستای حفظ عملکرد سازمانی  و پیشگیری از افت عملکرد سازمانی؛ توجه به مستندات علمی و بکارگیری آنها در ارائه خدمات سازمانی؛ آموزش و روزآمد کردن دانش و آگاهی و عملکرد منابع انسانی در جهت توسعه انسانی به عنوان زیر ساخت اصلی توسعه توجه ویژه به پایش و ارزیابی عملکرد و بهره برداری نتایج در جهت بهبود و اصلاح ساختار»؛ این برنامه با پاسخ به برخی از سؤالات ارسالی به اتمام رسید

گفتنی است در این نشست تخصصی که با بهرهگیری از ظرفیتهای پخش زنده (وبینار، آپارات، اینستاگرام و سامانه آموزشهای الکترونیکی مرکز) برنامه پوشش داده شد، 1716 نفر شرکتکننده از تمامی دستگاههای اجرایی کشور همزمان آن را مشاهده و همراهی کردند.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار