* *

برگزاري دوره آموزشي برقراري ارتباط ويژه مديران شرکت توانير

دوره آموزشی برقراری ارتباط در روز شنبه و دوشنبه مورخ 19، 21 بهمن ماه به مدت 18 ساعت در دو مرحله برای 17 نفر از مدیران سطح حرفه ای پایه و میانی شرکت توانیر در سازمان مربوطه توسط مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی، مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید.

محورهای اصلی دوره تدریس شد:

مدیریت ارتباطات –  انواع ارتباطات – ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت – ارتباطات در سازمان – روشهای بهبود ارتباطات – موانع موجود بر سرراه ارتباطات اثر بخش و نتیجه گیری


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار