* *

برگزاري مرحله سوم کانون هاي ارزيابي شايستگي عمومي مديران در سال 1398
مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای پیاده سازی کانون های ارزیابی و توسعه در دستگاه های اجرایی با هدف آموزش و تربیت مدیران آینده و بر اساس بخشنامه 1657363 سازمان اداری و استخدامی کشور، در روزهای 15و17و18 دیماه جاری یکی دیگر از دوره های ارزیابی را برای 48 نفر از متقاضیان دستگاه های اجرایی (وزارت دادگستری، سازمان اوقاف و امورخیریه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) برگزار نمود.
طی این دوره متقاضیان بر اساس شایستگی های عمومی سطوح مدیریت پایه، میانی و ارشد با ابزارهایی چون آزمونهای روانشناختی، آزمون های مورد کاوی، آزمون های نوشتاری ، ارایه شفاهی، مصاحبه رفتاری،  بحث گروهی و ایفای نقش مورد سنجش قرار گرفتند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار