* *

برگزاري مرحله چهارم از دوره هاي آموزشي تربيت مدرس در سال 1398

چهارمین مرحله دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در سال 1398، در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29، از تاریخ 7 لغایت 18 دیماه 98 به شرح جدول پیوست در ساختمان معاونت آموزشی مرکز برگزار می شود.

برنامه اجرایی دوره

 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار