* *

برگزاري 4 عنوان دوره آموزشي در مرکز آموزش و پژوهش استان فارس

1-حقوق اداری،  به مدت 12 ساعت، تعداد شرکت کنندگان 25 نفر، هدف از اجرای این دوره: توضیح سلسه مراتب اداری و آثار حقوق ناشی از آن، بیان حقوق و تکالیف کارمندان، شرح نظارت قضایی بر اداره ،ارائه قوانین اداری 

2- حاکمیت فاوا ، به مدت 12 ساعت، تعداد شرکت کنندگان 20نفر ، هدف دوره: بیان اصول و مبانی حاکمیت فاوا، بیان چارچوب های حاکمیت ، آشنایی بااستقرار نظام حاکمیت فائا مبتنی برجار چوب cobit   

3- اخلاق در مدیریت، مدت 3 ساعت تعداد شرکت کنندگان 30 نفر، هدف دوره: تعریف نگرش های اخلاقی، تحلیل مدیریت اخلاق عملی در سازمان ، توصیف نقش و عملکرد اخلاق اداری در سازمان

4- مدیریت بحران، مدت 6 ساعت تعدادشرکت کنندگان 25 نفر، هدف دوره: مفهوم و چرخه مدیریت بحران، نظریه های مدیریت بحران ، آشنایی با مدیریت بحران در کشورهای جهان، بیان ویژگیها و صلاخیت های مدیر بحران


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار