* *

انتصابات جديد در مرکز آموزش مديريت دولتي

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی طی احکام جداگانهای سرپرست معاونت آموزشی، سرپرست مدیریت منابع انسانی و سرپرست دفتر همایش ها و امور بین الملل مرکز را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، طبق احکام صادره دکتر مهدی حسینی راد به سمت سرپرست معاونت آموزشی، آقای افشین بایقره سرپرست دفتر همایش ها و امور بین الملل و آقای اسماعیل پیری به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی و اداری منصوب شدند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار