* *

برگزاري دوره هاي آموزشي در استان فارس

 1- کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت، به مدت 9 ساعت ، هدف از اجرای این دوره: آشنایی با فناوری اطلاعات و مفاهیم مرتبط با آن،چگونگی برنامه ریزی فناوری اطلاعات و استراتژی های ورود فناوری اطلاعات به سازمان، نقش فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف سازمان و نقش فناوری اطلاعات در چگونگی اصلاح فرایندهای سازمان. تعداد شرکت کنندگان در این دوره 20 نفر.

2- امربه معروف ونهی ازمنکر، به مدت 6 ساعت، هدف دوره : ضرورت و اهمیت امربه معروف و نهی از منکر از دیدگاههای مختلف و پیامدهای ترک آن و مراحل روشهای امربه معروف و نهی ازمنکر و اصول لازم دراجرای آن ، تعداد شرکت کنندگان: 30 نفر  

3- حقوق شهروندی درنظام اداری، مدت 8 ساعت، هدف دوره: افزایش سطح اگاهی، افزایش تعهد و مسئولیت کارکنان ، التزام مدیران و کارکنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری، تعداد شرکت کنندگان: 20 نفر

4- بنیان مدیریت امنیت اطلاعات، مدت 8 ساعت ، هدف دوره:  آشنایی با روش های مدیریت فناوری اطلاعات، آشنایی با امنیت اطلاعات و استاندارد مرتبط، مفاهیم حقوقی امنیت فناوری اطلاعات،آشنایی با برنامه ریزی اقتضایی در امنیت اطلاعات، تعداد شرکت کنندگان در این دوره 20 نفر

5- پاسخگویی و مسولیت پذیری در مدیریت، مدت 4 ساعت، هدف دوره :  مفاهیم پاسخگوئی و مسئولیت پذیری، جایگاه و نقش مسئولیت پذیری و پاسخگوئی دراسلام، آشنایی با انواع پاسخگوئی دربخش دولتی، راهکارهای بهبود پاسخگوئی درنظام اداری، تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر   


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار