* *

برگزاري دوره آموزشي تهيه گزارش تصميم به واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي در استان سمنان

در راستاي سرعت بخشي به اجراي مفاد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مبني بر توسعه مشاركت بخش غير دولتي در تكميل و واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي استان ، دوره آموزشي مصوب شوراي فني استان با عنوان " تهيه گزارش تصميم به واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي"  با همكاري مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و اينده نگري سازمان در محل سايت رايانه اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان،  با حضور جناب اقاي مهندس علي عطايي ، بمدت 8 ساعت برگزار گرديد و مباحث زير به شركت كنندگان ارائه گرديد :

1-تعاريف و مفاهيم اوليه ارزيابي اقتصادي پروژه ها مانند نرخ بازگشت سرمايه،  تراز ، ارزش فعلي خالص و ناخالص  ، برنامه زمان بندي و ....

2-آشنايي با نرم افزار comfar و نحوه ورود داده ها به نرم افزار

3-تحليل چند مطالعه مورد پروژه عملي  با نرم افزار


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار