* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود
کانون هاي ارزيابي شايستگي عمومي مديران دولتي

با عنایت به اجرای مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به شماره ۱۳۵۸۲۴ مورخ ۹۶/۴/۲۷، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند تا شایستگی های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را براساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری) قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بالاتر از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند.

در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور عملیاتی نمودن بند اول ماده (۲) دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱) و شناسایی ظرفیت های مدیریتی اقدام به اجرای کانون ارزیابان نموده است.

بر اساس زمانبندی صورت گرفته این دوره از روز یکشنه ۹۸/۶/۲۴ تا روز سه شنبه ۹۸/۶/۲۶ از ساعت ۸ تا ۱۹ برگزار خواهد شد وعلاوه بر حضور متقاضیان مرکز آموزش مدیریت دولتی، داوطلبانی از سازمان ملی بهره وری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز حضور خواهند داشت.


First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار