* *

برگزاري دوره آموزشي تنظيم قراردادها در استان سمنان

دوره آموزشي «تنظيم قراردادها» با حضور جمعي از مدير اداري و مالي، حسابدار، ذيحساب، حسابرس، مسئول خدمات مالي و بازرس دستگاه هاي اجرايي استان با دعوت از جناب آقاي دكتر حسني از اساتيد برجسته حقوق در روز دوشنبه مورخ 17 تير ماه 1398درسالن فجر سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد.

در اين دوره آموزشي جناب آقاي دكتر حسني از اساتید مجرب حقوق استان به تشريح مباحث حقوقي در خصوص شناخت مفاهيم و تعاريف كلي قراردادها و آشنايي با قرارداد از نظر حقوقي و عرفي، ضوابط لازم الرعايه در تنظيم قراردادها، قرارداد در قانون مدني، شرايط اساسي براي صحت قراردادها، طرفين قرارداد، قراردادهاي خريد، حمل و نقل، پيمان مديريت و غيره، نحوه عقد و مبادله قرارداد، نحوه صدور الحاقيه و اصلاحيه، شرايط اساسي براي صحت قراردادها، شكل اسناد و مدارك قرارداد به انضمام نمونه قرارداد، مبلغ، مدت و موضوع قرارداد، بيمه و ضمانت در قرارداد، حوادث قهري و غير مترقبه در قراردادها و آثار  وانحلال قرادادها پرداخته و پاسخگوي مشكلات حقوقي فراگيران و كارشناسان بودند.                                                                                                                        


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار