* *

برگزاري دوره آموزشي آسيب شناسي مسائل سازماني در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان

دوره آموزشي " آسيب شناسي مسائل سازماني " ويژه مديران، معاونين و كليه روساي دستگاه هاي اجرايي توسط مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و با تدريس جناب آقاي دكتر مجيد گلپايگاني در سالن فجر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اهداف ذيل در روز پنجشنبه مورخ 20 تير ماه 1398 برگزار گرديد در این دوره آموزشی استاد مدعو در خصوص آسیب شناسی سازمانی، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت سرمایه اجتماعی ، مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی بحث و چالش کشید.

 


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار