* *

‎تصويب تشکيل شوراي علمي مرکز آموزش مديريت دولتي

هشتمين جلسه شوراي آموزشي، دهمین جلسه شورای انتشارات و هشتمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز روز سه شنبه ٨ مرداد ماه 1398، با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه و در راستاي برگزاري سلسله جلسات شوراهاي تخصصي و به منظور ارتقاي سطح كيفي، طرح تلفيق شوراهاي تخصصي تحت عنوان "شوراي علمي مركز" مورد بحث قرار گرفت و تصويب شد. در ادامه طرح تربيت مديران راهبردي مورد بررسي قرار گرفت، سپس به بررسي طرح برگزاري مدرسه تابستاني مركز آموزش مديريت دولتي پرداخته و فراخوان همكاري با مولفين و نويسندگان جهت تدوين درسنامه هاي دوره هاي آموزشي مصوب بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

در ادامه گزارش ارزیابی ٢ عنوان کتاب و ٣ عنوان کتاب تالیفی جدید به شورا ارایه شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار