* *

به مناسبت پنجاهين سالگرد تاسيس مرکز
مصاحبه روزنامه ابتکار با رياست مرکز آموزش مديريت دولتي
مرکز آموزش مديريت دولتي يکي از قديميترين مراکز آموزشي کشور است که در روز 18 تير 1348 تاسيس شد و فردا به استقبال
پنجاهمين سالگرد تاسيس اين مرکز همچنان فعال و داراي اهميت فوق العاده خواهيم رفت. به همين مناسبت به سراغ زهرا احمدي پور رياست اين مرکزرفته ايم تا ضمن بررسي سيري از تاريخ و تحوالت روي داده در نيم قرن اخير در اين سازمان به وضعيت حال و نيز برنامههاي آتي براي ارتقاي آموزش مديريت دولتي بپردازيم. احمدي پور استاد دانشگاه تربيت مدرس است و پيش از اين نيز به عنوان معاون رئيس جمهوري، رياست سازمان ميراث فرهنگي کشور را بر عهده داشته است و از سال 1397 به عنوان مدير مرکز آموزش مديريت دولتي مشغول به خدمت است. مشروح اين گفتگو را در ادامه ميخوانيد:

ما این روزها در آستانه پنجاهمین سالگرد و به تعبیری دیگر نیم قرن فعالیت این مرکز هستیم، این دیرپایی و ماندگاری مرکز به چه دلیل بوده است و نشانه چه چیزی است؟

در اجرای تکالیف ناشی از قانون استخدام کشوری در زمینه ارتقای کارآیی کارمندان دولت و تربیت مدیران، سرپرستان و کارشناسان اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور پرورش و آماده ساختن مدیران و سرپرستان شایسته در سطح کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، ایجاد شد و نقش و وظایف دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تحقق سیاستها و برنامه های دولت نیازمند مدیران پرتوانی است که بتواند این سکانداری را انجام دهد. در سالهای اولیه شاید آموزش مدیریت در حد آشنایی با مفاهیم و دانش مدیریت بوده ولی در حال حاضر و با گذر زمان و سنگینتر شدن نقش و وظایف دولت به ویژه از بعد وظایف حاکمیتی ایجاد رابطه عینی با محیط اداری و مسائل خاص همیشه در دستور کار بوده و هست. ضمن اینکه در هر زمانی متناسب با تغییر شرایط باید بدانیم که چگونه امور را درک و برای آن آینده نگری کنیم. آنچه موجب دیرپایی مرکز میشود اهمیت کارآیی و اثربخشی دولت است که مدیران شایسته میتوانند این امر مهم را محقق سازند و لذا تربیت مدیران شایسته برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی جزو دستور کار اصلی مرکز است.

اگر بخواهیم مرکز را در تیرماه 1398 با این مرکز در تیرماه 1348 و یا 1349 مقایسه کنیم، میتوانید بگویید چه تغییراتی و تحوالتی روی داده است؟

در هنگام تاسیس مرکز، فعالیتها عمدتا معطوب به اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت برای مدیران و کارکنان بود و متعاقبا نیز بنا به نیازهای دوره های مختلف، دوره های بلندمدت با ارزش علمی و استخدامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این مرکز برگزار شده است که البته خدمات بی نظیری را به مخاطبان در امر توان افزایی برای انجام وظایف خود ارائه کرده است. با توجه به تغییرات و تحولاتی که در سالهای اخیر رخ داده است عمده فعالیتهای مرکز معطوف به توانمندسازی و تربیت مدیران فعلی و آینده است. علاوه بر این، تدوین و انتشار کتب تخصصی در حوزه مدیریت، انتشار فصلنامه های آموزشی و مدیریتی، برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی، برگزاری دوره های تربیت مدرسان، تربیت ارزیاب برای کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران، تولید منابع چندرسانه ای، برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران جوان و مدیران زن، دوره های راهبردی و مسئله محور و... نیز در حال انجام است. همچنین تولید بسته های سیاستی در پیشبرد سیاستها و برنامه های دولت در دستور کار مرکز قرار دارد.  

تا چه میزان به ارتقای علمی مرکز و به روز کردن داشته ها توجه داشته و در این زمینه با کدام یک از مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور همکاری دارید؟

 برای به روز کردن داشته ها و ارتقای علمی مرکز، سعی شده که با دانشکده های مدیریت و همچنین انجمن های علمی مدیریتی ارتباط برقرار شده و ضمن اینکه با برخی از آنها تفاهم نامه همکاری منعقد شده، نشستهای تخصصی نیز با حضور اساتید دانشگاهها در موضوعات مختلف برگزار شده که در سال گذشته ماحصل آن 3 نشست تخصصی جانشین پروری در نظام اداری، تاب آوری نظام اداری در اداره امور عمومی کشور و راهکارهای تحقق حکمرانی خوب در نظام جمهوری اسالمی ایران در دهه پنجم انقلاب بوده است. هدف از برگزاری این نشستها نزدیک سازی نظریه و عمل به یکدیگر و همچنین تولید بسته های سیاستی درمورد مسائل مهم نظام اداری و مدیریتی است.

از منظر دولت و حمایت های رئیس جمهوری و دیگر مدیران ارشد کشور، چه تعاملاتی دارید؟ و چه میزان از توجه و حمایت دولت و دیگر ارگانها برخوردار هستید؟

 سیاست دولت برای شایسته سالاری، طرح جانشین پروری، افزایش سهم مدیریت زنان و... جزو مواردی است که باید مرکز برای آنها برنامه داشته باشد و مرکز در حال حاضر برای تحقق این سیاستها، برنامه های لازم را پیش بینی کرده است. انجام این امور مهم علاوه بر حمایت دولت، نیازمند همراهی دستگاه های اجرایی است که هر یک به نوبه خود براساس برنامه های جامع اصلاح نظام اداری برش های سالانه را تنظیم و در دست اجرا دارند و مرکز نیز در کنار دستگاهها، برنامه های توان افزایی را انجام میدهد و این اقدامات مرکز مورد حمایت دولت و مسئولان ارشد کشور است.

امسال برای پنجاهمین سالگرد تاسیس این مرکز به عنوان رویدادی مهم که حاکی از استمرار مدیریت ایرانی است، چه برنامه ها و اقداماتی در دست دارید؟

یکی از مهمترین برنامه های مرکز، مستندسازی تجربیات وزرا دولت یازدهم و دوازدهم است. با توجه به اینکه امروزه یکی از مهمترین مولفه های مدیریت دانش، انتقال دانش و تجربیات است لذا لازم است دانش و تجربیات نسلهای مختلف به یکدیگر انتقال یابد. در اکثر دولتهای بعد از انقلاب ، تجربه به مثابه دانش ضمنی به ندرت مبادله یا به اشتراک گذاشته شده است و هنگامی که وزرا (یعنی صاحبان اصلی دانش) کابینه را ترک میکنند این تجربیات گرانبها نیز به همراه آنها از هیئت دولت خارج میشود. بنابراین بهرهبرداری از یک رخداد مدیریتی در طول وزارت این افراد، از مرحله ظهور ایده و دلائل بروز آن، بررسی جوانب مختلف مسئله، واقعیتهای محیطی و سازمانی، تصمیم گیریها و بررسی اثرات اجرای آنها، نه تنها نیازمند ثبت به عنوان یک واقعه تاریخی است بلکه تحلیل صحیح همه زوایای آن میتواند راه گشای وزار و مدیران آینده باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز آموزش مدیریت دولتی، در راستای تکالیف و وظایف خود و به منظور گردآوری گنجینه غنی تجارب مدیران و قابل بهره برداری کردن آن برای نظام مدیریتی کشور، طرح ملی مستندسازی تجارب مدیران را در دستور کار خود قرار داده است.  

لطفا درخصوص همایشهای ملی پنجگانه و نیز کنگره بین المللی در پاییز بیشتر توضیح دهید.

همایشهای ملی 5 گانه عبارتند از خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت، آسیب شناسی استانداردسازی فرایندها و محتوای آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، آسیب شناسی طراحی، اجرا و نظارت در آموزش کارکنان مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، اثر بخشی آموزش مدیران و کارکنان دولت دستگاههای اجرایی و آسیب شناسی تحقیق و توسعه در خصوص آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی است. همچنین کنگره ملی پنجاه سال آموزش کارکنان دولت در ایران، چالشها و رویکردهای مطلوب (به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی) در تاریخ 18/9/1398 و 19/9/1398 برگزار خواهد شد و امیدوار هستیم برگزاری همایشها و مستندات تولید شده پس از جمع بندی نهایی به یک سند تحول برای آموزش مدیران و کارکنان بخش دولتی منجر شود


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار