* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
نشست تخصصي"بررسي و اصلاح ساختار سازماني"

ساختار سازمانی، تعیین کنندة نحوة ارتباطات، جایگاه تصمیم‌گیری، نحوه گزارش دهی، سلسله مراتب اختیارات ومبنای همه تصمیمات مدیریت در زمینة برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل است لذا وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان یک امرضروی وتاثیرگذار می باشد بدین منظور بازطراحی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی برای سازمان ها با وضعیت وشرایط کنونی نظام اداری واجرایی کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مرکز آموزش مدیریت دولتی درراستای ماموریت های  سازمانی خود و به منظور پشتبانی از نظام اداری کشور در جهت برطرف نمودن مشکلات اداری دستگاه ها و نهاد ها ، نشست  تخصصی با عنوان "بررسی و اصلاح ساختار سازمانی" را  طراحی و در روز چهارشنبه، 98/3/22 از ساعت 12-10برگزار نمود.

دراین نشست که با حضور بیش از 220 نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد چگونگی طراحی و اصلاح ساختار سازمانی، الگوهای رایج ساختارهای سازمانی و وضعیت ساختار سازمانی دولت تبیین گردید و درپایان نیز پرسش های شرکت کنندگان توسط اساتید پاسخ داده شد.

شایان ذکراست برای آن دسته از مراکز استانی که امکان حضور دراین نشست را نداشتند، امکان بهره برداری از طریق وبینار مهیا گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار