* *

د‎ر دومين جلسه شوراي مديران مرکز
نتايج ارزيابي عملکرد و برگزيدگان ارديبهشت ماه 98 اعلام شد

دومين جلسه شورای مدیران مرکز در سال ٩٨، روز شنبه ١١ ارديبهشت ماه برگزار شد. در این جلسه، گزارش سیستم ارزیابی عملکرد که در سه سطح زير در مرکز آموزش مدیریت دولتی برای اولین بار مورد اجرا قرار گرفت، ارائه شد.

سطح اول: ارزیابی عملکرد پرسنل (بابت ماههای فروردین و اردیبهشت)

سطح دوم: ارزیابی عملکرد مدیران (اردیبهشت ماه) و سطح سوم: ارزیابی عملکرد معاونت های مرکز می باشد که نتایج آن بر اساس عملکرد خرداد ماه اجرا خواهد شد و نتایج این ارزیابی در سطوح معاونين و ادارات كل مركز احصاء و ارائه شد.

در پایان نیز از همکارانی که بالاترین امتیاز را بابت ارزیابی عملکرد اردیبهشت ماه کسب نمودند تقدیر و تشکر بعمل آمد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار