* *

آگهي مناقصه

مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد، کلیه امور خدماتی (نظافتی، پیشخدمت) خود را در سال1398 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تائیدیه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه می باشند، واگذار نماید.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ  1398/2/2 لغايت پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ  1398/2/14 خواهد بود. متقاضیان برای دریافت اسناد مناقصه میتوانند به لینک زیر مراجعه نمایند.

ضمنا قیمت اسناد مناقصه 2۰۰ هزار ریال است که باید به شماره شبا IR830100004001004603014872 (تمرکز وجوه درآمد اختصاصی) و شناسه پرداخت  387004674140103002130100000000نزد بانک ملي واريز و فیش آن  در زمان تحویل پاکات، به دبيرخانه تحويل گردد. (لازم به توضیح است ارائه فیش بانکی جهت شرکت در مناقصه ضروری بوده و در صورت عدم ارائه فیش واریزی پاکات ارسالی فاقد اعتبار بوده در مناقصه شرکت داده نخواهد شد)

آخرين مهلت تحويل پيشنهادها :حداكثر تا پايان وقت اداري روز شه شنبه مورخ 1398/2/17خواهد بود. بديهي است به پيشنهاداتي كه بعد از ساعت مذكور واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تاریخ بررسی پیشنهادت: جلسه بازگشايي پاكت پيشنهادها روز چهارشنبه مورخ 1398/2/18 ساعت 14  در محل سالن جلسات مرکز می باشد.

و پیشنهاد دهندگان باید کلیه اسناد و فرمهای پیوست را با قید اینکه مورد قبول است، امضاء و ممهور به مهر شرکت نموده ، ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت به تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه و فرمهای مربوط به دبیر خانه مرکز واقع در تهران-خیابان استاد نجات اللهی شمالی پلاک198اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به میزان  150.000.000ريال بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي(با اعتبار 3 ماهه ) و يا چك تضمين شده بانكي در وجه مرکز آموزش مدیریت دولتی ارائه گردد. مرکز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دریافت اسناد مناقصه


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار