* *

برگزاري اولين برنامه از سلسله نشست هاي ارائه تجارب زيسته مديران در سال 1398

اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران به منظور"ارائه تجارب زیسته" در سال 1398 روز شنبه مورخ 98/1/24 از ساعت 12-10 با سخنراني دكتر علي اصغر فاني وزير سابق آموزش و پرورش در مركز آمورش مديريت دولتي برگزار شد.

 در اين نشست كه با حضور  مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی برگزار شد دكتر فاني به بيان تجارب مديريتي خود در محورهاي زير پرداختند:

  • ضرورت آشنایی مدیران با شرایط حوزه مدیریتی قبل از انتصاب و تهیه گزارشهای تحلیلی و مدیریتی
  • علامت سوال روی روال های جاری توسط مدیران و اسیر نشدن در شرایط ساری و جاری سازمان
  • بکارگیری تجارب مدیریت بحران شرایط خاص در شرایطی دیگر(استفاده از تجارب و تصمیمات دوران جنگ در سیل)
  • ضرورت پیگیری مدیران و دلسرد نشدن در شرایط مواجهه با بحران
  • ارائه گزینه های مختلف برای تصمیم گیری در شرایط خاص
  • شکستن مساله به بخشهای کوچک برای حل آن و استفاده از ظرفیتهای متعدد
  • شناسایی مسئله ، حل مسئله و پیگیری فرایند حل مسئله تا گام آخر(ارزیابی)
  • اجرای محدود راه حل ارائه شده در امور و اجرای وسیع پس از دریافت بازخورد
  • تربیت نیروی انسانی بومی رهگشای تامین نیروی انسانی
  • استفاده از ظرفیتها و مشارکتهای  مردمی  در اداره امور

First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار