* *

‎تشکيل يازدهمين جلسه هيات رئيسه مرکز آموزش مديريت دولتي

دوشنبه ١٧ دي ماه يازدهمين جلسه هيات رئيسه مركز، با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه به مرور دستورات جلسه دوم هيات امنا پرداخته شد، سپس گزارشي در خصوص برگزاري دوره مديريت استرس و هوش هيجاني زنان شاغل دستگاههاي اجرايي در روز چهارشنبه، هفتمين برنامه از سلسله نشست هاي تجارب زيسته شنبه ٢٢ دي ماه و دومين نشست با حضور اساتيد دانشگاهي مورد  بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار