* *

تشکيل نهمين جلسه هيات رئيسه مرکز آموزش مديريت دولتي
سه شنبه ٣ دي ماه نهمين جلسه هيات رئيسه مركز، با حضور اعضاء در دفتر معاونت منابع انساني و پشتيباني برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه به بررسي مباحث موردنظر جلسه دوم هيات امنا كه هفته آينده ١١ دي ماه برگزار خواهد شد، پرداخته شد، سپس طرح "تربيت مديران راهبردي آينده" مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد شاخص هاي عمومي و اختصاصي شاغلين بخش هاي دولتي و خصوصي و نحوه فراخوان و چگونگي اجراي آن استخراج گردد.
همچنين گزارشي در مورد وضعيت حضور مركز در نمايشگاه بين المللي كتاب ارائه شد و پيش نويس طرح "رابطين آموزشي دستگاههاي اجرايي" مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
 
 
 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار