* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي کند
نشست تخصصي" آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري کشور"

​​ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﻔﺎد ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اداری و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ، اینﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ در اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم اداري ﮐﺸﻮر» را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ برگزارنماید.

این نشست با حضور­ معاونین و مدیران منابع انسانی دستگاه­ها و سازمانها،­ روسای مراکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری استانها روز چهارشنبه 97/9/14 از ساعت 12-9 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارخواهدشد.

هدف کلی:

 ارتقاء شناخت، بینش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور در بهره‌گیری از فرهنگ سازمانی به عنوان ابزاری موثر در تحقق  اهداف سازمان و ارتقای بهره ­وری

محورها:

-­ آشنایی با جایگاه، اهمیت و کارکردهای فرهنگ سازمانی در رفتار و عملکرد سازمانی و نظام اداری کشور

-­ بازشناسی رویکرد موجود دستگاه‌های اجرایی کشور به فرهنگ و مدیریت فرهنگ سازمانی

-­ آشنایی با ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی و چگونگی تغییر و تحول آن

-­ نقشه راه توسعه فرهنگ سازمانی متناسب با اقتضائات راهبردی سازمان: تعهد به کارآمدسازی الگوهای تفکر، عمل و رفتار سازمانی کارکنان

-­ پرسش و پاسخ فعال

 برای آن دسته از علاقمندانی که قادر به حضور در این نشست نمی باشند، امکان بهره برداری به صورت وبینار مهیا شده است.

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار

دریافت نرم افزارهای وبینار

نرم افزار پشتیبانی از راه دور

شرکت در جلسه وبینار 

در پایان یادآور می شود به شرکت کنندگان نشست گواهینامه معتبر مرکز آموزش مدیریت دولتی اعطا خواهد شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار