* *

‎تشکيل پنجمين جلسه شوراي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي

شنبه دهم آذر ماه پنجمين جلسه شوراي آموزشي مركز، با حضور اعضاء در محل دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار گرديد.

در اين جلسه طرح تربيت مديران راهبردي آينده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد بدين منظور تفاهم نامه اي بين مركز آموزش مديريت دولتي و دانشكده مديريت دانشگاه تهران منعقد گردد.

همچنين گزارشي در مورد بازنگري در سامانه آموزش مديران ارائه شد و طرح برگزاري دوره هاي آموزشي آزاد- مهارتي مورد بررسي قرار گرفت.


First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار