* *

تشکيل ستاد راهبري و ارتقاء فرهنگ سازماني درمرکزآموزش مديريت دولتي

پیرو تصویب نامه شماره 302550 مورخ 97/6/14 شورای عالی اداری ابلاغی ریاست محترم جمهوری مبنی بر مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور، ستاد راهبری و ارتقاء فرهنگ سازمانی در مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل شد.

این مرکز در نظر دارد با تشکیل این ستاد ضمن احصاء و عملیاتی نمودن ماموریت های محوله ملی،  اقدامات لازم را به منظور نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب در نظام اداری و مدیریتی منطبق با نظام نامه مصوب را اجرایی نماید.

در همین راستا طی ابلاغی از سوی ریاست مرکز مسئولیت راهبری و حسن اجرای مصوبات نظام نامه مذکور به آقای شیسی معاون منابع انسانی و پشتیبانی مرکز تفیض شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار