* *

برگزاري دوره هاي آموزشي ARCGIS مقدماتي و ISMS در استان قزوين

1-ARCGIS

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ، دوره آموزشی"  ARCGIS مقدماتی" از مجموعه دوره های شغلی به مدت 36 ساعت برگزار گردید.

هدف از اجرای این دوره، فراگیران پس از پایان دوره آموزشی با مبانی اولیه این دوره آشنا خواهند شد و می توانند از آن استفاده نمایند . گفتنی است این دوره ویژه شاغلین رشته های شغلی آمار موضوعی، کاردان و کارشناس برنامه و بودجه بوده و در تیر ماه سالجاری در مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری این استان برگزار گردید.

مهمترین سرفصل های دوره:

- یادگیری GLS از طریق انجام یک پروژه مکان یابی به صورت کامال کاربردی با داده های استاندارد ESRI

- آشنایی باToolbox, ARC Catalog , ARC Map ARC

- انتخاب کاربری های مناسب ، ایجاد حریم ، انتخاب از طریق مکان و جدول ،آماده سازی نقشه های نهایی،انتقال مکانی نقشه کاغذی اسکن شده به مختصات صحیح و رقومی سازی آن و ...

 

2- ISMS  سیستم مدیریت و امنیت اطلاعات

برگزاری دوره آموزشی  ISMSسیستم مدیریت و امنیت اطلاعات از مجموعه دوره های شغلی به مدت 20 ساعت برگزار گردید.

هدف از اجرای این دوره آشنایی مدیران و کارشناسان شاغل در حوزه فن آوری اطلاعات با سیستم های مدیریت و امنیت اطلاعات میباشد.گفتنی است این دوره شغلی ویژه شاغلین رشته شغلی فن آوری اطلاعات بوده و در اردیبهشت ماه سالجاری در مرکز آموزش و پژوهشهای این استان برگزار گردیده است .

مهمترین سرفصل های دوره:

- تشریح الزامات، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

- ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

- مدیریت ریسک امنیت اطلاعات

- مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات

- اندازه گیری اثربخشی امنیت اطلاعات، و...


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار