* *

برگزاري دومين نشست تخصصي مديريت دانش در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان سمنان ، دومين نشست تخصصي مديريت دانش با محوريت بحث و بررسي پيرامون تنظيم و تدوين منشور عملياتي در تاريخ 1397/4/21 در محل سالن جلسات سازمان با حضور آقاي مالكي رييس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، اعضاي محترم نشست تخصصي مديريت دانش و تعدادي از كارشناسان سازمان برگزار گرديد.

جناب آقاي مالكي، رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ضمن عرض خير مقدم به بيان اين دين اسلام ما مبتني بر دانش و انتقال تجربه و در احاديث متعدد بر موضوع دانش كه روشني بخش انديشه است تاكيد دارد. ايشان با استفاده از مديريت دانش و جدي گرفتن مكانيزم نظام انتقادات و پيشنهادات در سازمان و دستگاههاي اجرايي را ضروري دانست تا تمامي همكاران به راحتي و بدون اضطراب موارد نقد، نظرات اصلاحي را بيان داشته و زمينه رشد، بهره وري عملكرد نيروي انساني و واحدهاي مديريتي سازمان ارتقاء يافته ايشان در ادامه سخنان خود درخصوص شناخت مشكلات موجود در سازمان و نحوه عملكرد واحدهاي سازماني مطالب مبسوطي را بيان نمودند در پايان جلسه آقاي مالكي ضمن تاكيد بر موضوع مديريت دانش و همكاران تمامي معاونت ها در امر نشر دانش و تهيه جستارهاي مديريت دانش به منظور چاپ و بارگذاري در فصل نامه الكترونيكي سازمان، اشاره داشته و همچنين با بيان اينكه كه بر اساس نياز و اقتضاي جلسات مديريت دانش، براي بهره مندي هرچه بيشتر اعضا و كاركنان سازمان، مي توانيد از اساتيد متخصص امر و واحدهاي مرتبط با موضوع را ضروري دانست.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار