* *

اولين نشست تخصصي «اداره امور عمومي وآسيب شناسي وضعيت کلان کشور» ويژه بخشداران برگزار شد

این نشست تخصصی از سلسله نشست های« اداره امورعمومی و آسیب شناسی وضعیت کلان کشور» بود که ویژه کلیه بخشداران استان تهران در روز یکشنبه مورخ11/6/97 به مدت 5 ساعت در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.

این نشستها با توجه به وظیفه ورویکردهای جدید آموزشی مرکز با تاکید بر ضرورت آموزش مدیران؛ با هدف توان افزایی مدیران در شناخت و حل مسائل و مشکلات جاری در بخش عمومی و آسیب شناسی وضعیت کلان کشور در مرکز طراحی و به اجراء درآمده است.

گفتنی است مباحث مورد بحث در این نشست تبیین فرآیندها، الگوهای سیستمی، اقتصادی، سیاسی و سلسله مراتب خط مشیگذاری عمومی، ویژگیهای یک خط مشی مطلوب توسط مدرس دوره تشریح شد و پس از پایان هر بخش نیز با طرح پرسش هایی پیرامون موضوع با همراهی شرکت کنندگان برخی از مشکلات و مسائل کشوردر بعدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی و آسیب شناسی قرارگرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار