* *

برگزاري کارگاه پژوهش محور«مستندسازي تجربيات مديران و کارکنان از ديدگاه مديريت دانش»

اولین جلسه کارگاه پژوهش محور«مستندسازی تجربیات مدیران و کارکنان از دیدگاه مدیریت دانش» طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه 6 و 7شهریور97 ماه ویژه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به مدت 15 ساعت با هدف "آشنایی با فنون ثبت تجربیات برای استفاده در یادگیری سازمانی"به صورت work shop   برگزار شد.

محتوای این کارگاه شامل موضوعاتی همچون کلیات مستند سازی، ابعاد مستند سازی، مدل های مستند سازی تجربیات مدیران و مدیریت دانش در فضایی تعاملی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار