* *

چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز برگزارشد

در این جلسه که در روز سه شنبه مورخ 97/6/6 در دفتر ریاست مرکز برگزارشد، طرح«آسیب شناسی نظام آموزش مدیران دولت»، مجموعه مطالعاتی «توسعه و نوآوری در حوزه ماموریت های آموزشی مرکز»، پروژه «بررسی و تحلیل عینی مفاهیم حقوق شهروندی در فضاهای عمومی از منظرنقش و عملکرد نظام اداری" و سایر موارد مطروحه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار