* *

برگزاري چهارمين جلسه شوراي آموزشي مرکز
چهارمین جلسه شورای آموزشی در تاریخ 97/5/29 با حضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه عناوین دوره های آموزشی (مدیریت راهبردی، توانمندسازی و توسعه توان مدیریتی زنان و جوانان) و گزارش اجرای نشست تخصصی " اداره امور عمومی و آسیب شناسی وضعیت کلان کشور" مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار