* *

پروانه نشر مرکز آموزش مديريت دولتي تمديد شد
پروانه نشر کتاب مرکز آموزش مدیریت دولتی به شماره 9635 با مدیر مسئولی دکتر زهرا احمدی پور برای مدت سه سال از تاریخ 97/4/30 تا 1400/4/30 تمدیدشد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار