* *

در هفته آتي ميز خدمت در مرکز آموزش مديريت دولتي راه اندازي مي شود
مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای اجرای بخشنامه شماره 200/93/5697 ابلاغی ریاست محترم جمهوری و دستورالعمل ابلاغی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد در هفته آتی اقدام به راه اندازی میز خدمت در مرکز نماید.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار