* *

با ترکيب اعضاي بيروني و داخلي
برگزاري اولين جلسه شوراي پژوهشي مرکز
به گزارش دفتر رياست، روابط عمومي و هماهنگي امور استانها؛ اولين جلسه شوراي پژوهشي مرکز با ترکيب اعضاي جديد در سال 1397 با حضور سرکار خانم دکتر احمدي پور رئيس مرکز و ساير اعضاي اين شورا با هدف بررسي وضعيت موجود پژوهش در مرکز، تعيين سياستهاي جديد پژوهشي و مکانيزم فعاليت در اين بخش، در دفتر رياست مرکز برگزار شد.

موضوع جهت گیری پژوهشی مرکز برای دوره جدید و تاکید بر تدوین فرایندهای نیازسنجی پژوهشی در نظام اداری کشور و ارتباط این پژوهش ها با نیازهای آموزشی دستگاههای اجرایی و نیز تدوین درس نامه های متناسب با نیازهای  آموزشی، محور گفتگوها در نخستین جلسه شورای پژوهشی مرکز بود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار