مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور اجراي ماموريت سازماني خود تلاش ميكند در اجراي ماده ٩ تصويب نامه شماره ١١٢٧١٢٨ مورخ 1395/١٢/28 شوراي عالي اداري موضوع حقوق شهروندي در نظام اداري با عنوان " حق اظهار نظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرايندهاي اداري" راهبردهاي مشاركت شهروندان در تصميمات و فرآيندهاي اداري مرکز را به وسیله ایجاد سیستم پیشنهادات و شکایت ها اجرا نماید.

ثبت و رسیدگی به پیشنهادها ثبت و رسیدگی به پیشنهادها

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
خواهشمند است کوتاه و مختصر شرح دهید
captcha بازخوانی تصویر