مدیران مدیران

محمدحسن ثابت اقلیدی

 

عنوان پست سازمانی: مشاور رئیس مرکز
محل خدمت : حوزه ریاست
تلفن : 425012615
پست الكترونيك :  sabet@smtc.ac.ir
نمابر: 42501600

سوابق تحصيلي:

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی  مدیریت دولتی مرکزآموزش مدیریت دولتی

سوابق علمی:
  • تدریس دوره های کوتاه مدت
  • عضویت در شوراها و کمیته های اجرایی
  • تالیف کتاب های پودمان های آموزشی ویژه کارکنان دبیرخانه های نظام اداری
  • تهیه مجموعه راهنماهای سیستم اتوماسیون اداری تحت وب برای همکاران مرکز

سوابق اجرايي:

  • کارشناس برنامه ریزی و آموزش مدیریت دولتی

  • رئیس اداره دبیرخانه مرکز آموزش مدیریت دولتی

  • رئیس اداره دبیرخانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

  • مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی و هماهنگی امور استان ها
  • مشاور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی