فهرست الويت های پژوهشي مرکز در سال1393 جهت حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا فهرست الويت های پژوهشي مرکز در سال1393 جهت حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا

 

 

رديف

محور پژوهش

عناوين طرح

1

بهره‌وری و کیفیت

طراحی مدل مديريت کيفيت جامع در ارائه خدمات در دستگاههای اجرائی

مطالعه و طراحی شاخص ها و استانداردهای خدمت در دستگاه اجرائی

مطالعه و طراحی شاخص های بهره وری در ارائه خدمات به دستگاههای اجرائی

مطالعه، بررسی و تعيين آسيب های ساختارهای غلط مديريتی برای جامعه وايجاد روش های مهندسی مجدد در سازمان ها

مطالعه و بررسی روشهای واگذاری خدمات به بخش غیردولتی

2

سلامت اداری

طراحی شاخص میزان سلامت در ایران

طراحی الگوی اشاعه نهادینه کردن فرهنگ ضد فساد در نظام آموزشی کشور

بررسی رابطه شفافيت اختيارات ووظايف / قوانين و مقررات با ميزان سلامت / فساد اداری

مطالعه الگوی ارتباطات سازمانی و رابطه آن با فساد اداری

بررسی نقش عدالت اجتماعی در پيش گيری از بروز فساد اداری

بررسی رابطه تامين معيشت کارکنان با ميزان سلامت فساد اداری

بررسی عوامل سياسی موثر در بروز فساد اداری

3

توانمندسازی

مطالعه و بررسی نقش دولت الکترونيک در توانمندسازی کارکنان بخش دولتی و شناخت موانع موجود

طراحی مجدد فرآيندهای انجام کار در سازمان های دولتی در راستای توانمند سازی کارکنان و مديران

طراحی مدل ارتقاء توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرائی

مطالعه و بازطراحی نظام ارتقاء و انتصاب مديران بخش دولتی

بررسی شيوه های بهره گيری از فن آوری های نوين اطلاعاتی وچند رسانه ای در راستای تسهيل گردش اطلاعات وتواتمندی منابع انسانی

طراحی نظام توانمندسازی کارکنان دولت در دستگاه های اجرايی دولت

طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مديران موفق سازمان

بازمهندسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرائی متناسب با ساختار سازمان های توانمند

تبيين‌مختصات يک محيط کاری مناسب برای توانمندسازی

بهينه سازی سيستم های نيازسنجی آموزشی دستگاه اجرائی 

4

ساختار و فرآیندها

مطالعه تاثير برون سپاری ، انعطاف پذيری ، عدم تمرکز ، متناسب سازی، کل نگری و چابکی بر توسعه کارايی ، اثربخشی و عملکرد

طراحی ساختار کلان کشور با ويژگی های چابکی ، تناسب و برانداز نگری

مطالعه نحوه توسعه سازمان‌های خوب (برون‌سپار، چابک، برگیرنده)

مطالعه رابطه ساختار سازمان‌های مادر با سازمان‌های وابسته

5

دولت الکترونیک

طراحی مدل بهبود مستمر خدمات و زيرساخت اداره الکترونيکی

بررسی مدل های کارآمد يکپارچگی خدمات و داده ها در اداره و دولت و اداره الکترونيک

طراحی نظام حاکميتی دولت الکترونيک در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور

بررسی و ارائه مدلهای استاندارد در لايه های مختلف مدل مفهومی دولت الکترونيک  

ارزيابی آمادگی تحقق و بلوغ اداره الکترونيک ودولت الکترونيکی در کشور (از منظر قانون گذاری ، اجرا و کاربری)

6

فرهنگ سازمانی

بررسی روابط متقابل مولفه های رفتاری از قبيل: سبک رهبری و مديريت ، وضعيت انگيزش، نوع ارتباطات ، بازی های قدرت و سياست ، ميزان تعارض و تضاد و ... با فرهنگ سازمانی در قالب پروژه های تحقيقاتی مستقل

انجام پژوهش در زمينه بررسی روابط متقابل عوامل ساختاری از قبيل : سلسله مراتب سازمانی ، ميزان پيچيدگی و رسميت سازمان ها ، ميزان ارگانيک و مکانيک بودن سازمان ها، با فرهنگ سازمانی ، توسط دانشگاه های مختلف

انجام پژوهش هايی در زمينه بررسی تاثير و تاثر نظام های آموزش ، ارزشيابی عملکرد ، ارتقاء ، پاداش و ... بر فرهنگ سازمانی و ارائه پيشنهادهای سازنده

طراحی و تدوين کتابچه ارزيابی الگوی تعالی فرهنگ سازمانی

انجام پژوهشهای بنيادی به منظور استخراج مولفه ها و شاخص ها فرهنگ سازمانی از بين آيات قرآن کريم ، روايات ائمه معصومين سخنان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، الگوها و نظريه ها وتجربيات سازمانهای موفق و پيشرو   

7

نظام‌های استخدامی و جبران خدمت

طراحی نظام جذب منابع انسانی عدالت محور مبتنی بر ارزشهای اسلامی ، مدل های شايستگی و ايجاد فرصت برابر

طراحی نظام کارراهه شغلی به منظور استقرار نظام رشد و ارتقاء عدالت محور

طراحی نظام جامع مديريت عملکرد سازمان براساس رويکرد فرايند محور در سه لايه
(سازمانی، گروهی و فردی)