ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات

دانشوران دانشوران

راهنما
اطلاعات شخصی
کد ملی ده رقمی بدون خط تیره
/ /  
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
اطلاعات تماس
همراه با کد شهرستان بدون خط تیره
شماره تلفن همراه خود را بدون خط تیره وارد نمایید

راهنما
حذف جديد
1الي 5   10 الي 15   15 الي 20   20 و بيشتر
حذف جديد
سوابق پژوهشی
عنوان سطح نحوه همکاری سال اجرا پيوست جلد طرح تحقيقاتي
1
فعالیت در همایش
نوع عنوان عضویت در کمیتهها نقش (وظیفه)
1
تألیفات کتاب
عنوان ناشر سال نشر پیوست عکس جلد و شناسنامه کتاب
1
تألیفات مقاله
نوع عنوان ناشر سال نشر پیوست جلد مقاله/چکیده
1
تألیفات جزوه درسی
نوع جزوه عنوان ناشر سال نشر پیوست جزوه
1
زمینه های مورد علاقه برای تألیف
موضوع عنوان
1
حذف جديد
موضوعات مورد تقاضا براي تدريس(در حوزه مشاغل عمومي و دوره هاي عمومي مديريتي) راهنما
سوابق تدريس
مقطع مدت زمان محل تدريس
1
تاييد
captcha بازخوانی تصویر