فرايند اجرايی حمايت از پايان نامه فرايند اجرايی حمايت از پايان نامه

  • نیازسنجی؛
  • اطلاع رسانی ، شناسایی و جذب صاحبنظران حوزه مدیریت دولتی؛
  • ارایه طرح پیشنهادی در کمیته پژوهشی جهت کارشناسی از حیث اولویت سنجی، متدولوژی؛
  • طرح  پیشنهاد پژوهشی در شورای علمی جهت تصویب و اجراء؛
  • عقد قرارداد با پژوهشگرانی که طرح آنها مصوب شورای علمی مرکزاست ؛
  • تعیین ناظر پروژه؛
  • نظارت بر روند اجرای پروژه براساس زمانبندی و مراحل انجام کار در چهارچوب قرارداد؛
  • ارائه نتایج در قالب  بسته ها ی سیاستی ،کتاب ،مقاله علمی و انتشار گزارشهای تخصصی .