ارکان و ساختار مرکز ارکان و ساختار مرکز

ارکان مرکز

ارکان مرکز از دو هیات به نام های هیات امنا و هیات رییسه و ساختار سازمانی (شامل حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها، معاونت آموزشی ، معاونت پژوهشی، معاونت منابع انسانی و پشتیبانی) تشکیل شده است. مهمترین رکن مرکز، هیات امنای مرکز می باشد که از 5 نفر عضو دولتی و 2 نفر صاحب نظر و متخصص در حوزه مدیریت و نظام اداری تشکیل شده است.