دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها

 

 آذر بایجان شرقی
نام مدیر:
حیدر فتحی زاده
شماره مستقیم:
33305751
شماره فکس:
33305891
تلفنخانه:
33318308
کد شهرستان:
041
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
آذر بایجان غربی
نام مدیر:
صادق موسی خانی
شماره مستقیم:
32331900
شماره فکس:
32331920
تلفنخانه:
3257081
کد شهرستان:
044
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
اردبیل
نام مدیر:
کامل هاشمی ایوریق
شماره مستقیم:
33744201
شماره فکس:
 33744200
تلفنخانه: -
کد شهرستان:
045
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
اصفهان
نام مدیر:
محمدرضا قاسمی
شماره مستقیم:
32612212
شماره فکس:
32612212
تلفنخانه:
7-2610355
کد شهرستان:
031
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
البرز
نام مدیر:
یحیی رمضانی
شماره مستقیم:
32802032
شماره فکس:
32826571
تلفنخانه:
32802030
کد شهرستان:
026
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
ایلام
نام مدیر:
صادق مرادخانی
شماره مستقیم:
2243632
شماره فکس:
2243631
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
0841
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
بوشهر
نام مدیر:
جهانگیر شاهینی
شماره مستقیم:
33554436
شماره فکس:
33555009
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
077
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
تهران
نام مدیر:
محمدرضا همایی ابیانه
شماره مستقیم:
84692304
شماره فکس:
88202189
تلفنخانه:
88202164
کد شهرستان:
021
پست الکترونیک:
آدرس سایت:

 

چهار محال بختیاری
نام مدیر:
رعنا مقصودی
شماره مستقیم:
33331109
شماره فکس:
33331109
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
038
پست الکترونیک:
آدرس سایت:

 

خراسان رضوی
نام مدیر:
احمد نجاری مقدم
شماره مستقیم:
38595500
شماره فکس:
38595500
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
051
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
خراسان شمالی
نام مدیر:
عیسی نورالهی
شماره مستقیم:
32227815
شماره فکس:  32227366
تلفنخانه: -
کد شهرستان:
058
پست الکترونیک:
آدرس سایت:

 

خراسان جنوبی
نام مدیر:
-
شماره مستقیم:
32424747 
شماره فکس:
32238137
تلفنخانه:
32386221
کد شهرستان:
056
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
خوزستان
نام مدیر:
قاسم سواری
شماره مستقیم:
33910995
شماره فکس:
33910996
تلفنخانه:
33910001-4
کد شهرستان:
061
پست الکترونیک:
آدرس سایت:

 

زنجان
نام مدیر:
شهلا حسینی
شماره مستقیم:
33531030
شماره فکس:
33532030
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
024
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
سمنان
نام مدیر:
فاطمه ملک پور
شماره مستقیم:
33334582
شماره فکس:
33331457
تلفنخانه:
33324103
کد شهرستان:
023
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
سیستان و بلوچستان
نام مدیر:
ابراهیم سوری 
شماره مستقیم:
33294775
شماره فکس:  33294769
تلفنخانه: -
کد شهرستان:
054
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
فارس
نام مدیر:
رضا موسوی محسنی
شماره مستقیم:
32272435
شماره فکس:
22272437
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
071
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
قزوین
نام مدیر:
هادی صادق دقیقی
شماره مستقیم:
33320293
شماره فکس 33320039
تلفنخانه:  
کد شهرستان:
028
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
http://ghazvin.mporg.ir
 
قم
نام مدیر:
رضا دلاوری
شماره مستقیم:
36564293-14
شماره فکس: 366411010
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
025
پست الکترونیک:
آدرس سايت:
http://amoozesh.qom-mporg.ir 
  
کرمان
نام مدیر:
شهناز جهانگیری
شماره مستقیم:
32817960
شماره فکس: -
تلفنخانه: -
کد شهرستان:
034
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
کرمانشاه
نام مدیر:
نریمان محمدی
شماره مستقیم:
34297009
شماره فکس:
34296060
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
083
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
کهکیلویه و بویر احمد
نام مدیر:
مجید سینایی نژاد
شماره مستقیم:
33230065
شماره فکس:
تلفنخانه:
33221012
کد شهرستان:
074
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
کردستان
نام مدیر:
اکبر محمدی
شماره مستقیم:
33664675
شماره فکس:
33664683
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
087 
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
گلستان
نام مدیر:
عباس مجیدی
شماره مستقیم:
32480461
شماره فکس:
32480461
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
017
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
گیلان
نام مدیر:
علیرضا محمدی
شماره مستقیم:
33338044
شماره فکس:
33338045
تلفنخانه:
3338046-7
کد شهرستان:
013
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
لرستان
نام مدیر:
رضا نامداریان
شماره مستقیم:
33191274
شماره فکس:  33221011
تلفنخانه:  -
 کد شهرستان
066
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
مازندران
نام مدیر:
لطف ا... آجدانی
شماره مستقیم:
33256062
شماره فکس:
33261769
تلفنخانه:
33240991-2
کد شهرستان:
011
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
مرکزی
نام مدیر:
زهرا آخانی
شماره مستقیم:
32770024
شماره فکس:
32770021
تلفنخانه:
20-2770018
کد شهرستان:
086
پست الکترونیک:
آدرس سایت:

 

هرمزگان
نام مدیر:
علی سعیدی
شماره مستقیم:
33561701
شماره فکس: 33556566
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
076
پست الکترونیک:
-
آدرس سایت:
 
همدان
نام مدیر:
غلامرضا فتحی پور
شماره مستقیم:
38254025
شماره فکس: 38254100
تلفنخانه: -
کد شهرستان: 081
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
یزد
نام مدیر:
عاقبت خیری
شماره مستقیم:
36288010
شماره فکس:
36288012
تلفنخانه:
36241151
کد شهرستان:
035
پست الکترونیک:
آدرس سایت: