مدیران مدیران

  معرفی مدیران و معاونین مرکز آموزش مدیریت دولتی

حوزه ریاست

دکتر زهرا احمدی پور
رئیس مرکز
​z.ahmadipour@smtc.ac.ir

حامد احمدی
مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استان ها
ahmadi@smtc.ac.ir

مهدی قاسم زاده
رئیس اداره حراست
ghasemzadeh@smtc.ac.ir 

 سیدمحمد صادق رشیدی فرد 
مشاور رئیس مرکز

rashidifard@smtc.ac.ir 
 

نعمت مهدوی راد
مشاور رئیس مرکز

n.mahdavi@smtc.ac.ir 

معاونت آموزشی

مهدی حسینی راد
سرپرست معاونت آموزشی
m.hosseini@smtc.ac.ir 

احمد ذاقلی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش
zagholi@smtc.ac.ir 

فاطمه میری رامشه
مدیرکل دفتر آموزش های مجازی و تولید منابع چند رسانه ای
raamsheh@smtc.ac.ir 

حسین حسینی دارینی
مدیر آموزش های حرفه ای و تخصصی
h.hosseini@smtc.ac.ir 

معاونت پژوهشی

شهناز جهانگیری
معاون پژوهشی

شیرین خوشنود
مدیرکل دفتر تدوین و نشر منابع علمی آموزشی
khoshnood@smtc.ac.ir

 رضا نایبی
سرپرست دفترپژوهشهای کاربردی
nayebi@smtc.ac.ir ​

محبوبه شعاعی
سرپرست دفتر همایش ها و همکاری های علمی و امور بین الملل
shoaee@smtc.ac.ir

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

سید محمود حاج اکبری
معاون منابع انسانی و پشتیبانی
hajakbari@smtc.ac.ir

اسماعیل پیری
مدیرمنابع انسانی و امور اداری
​piri@smtc.ac.ir

عادل ارشادی
سرپرست دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد
m.ershadi@smtc.ac.ir 
 

 محمد جلالی ابیانه
 مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
abyaneh@smtc.ac.ir 

رضا تاجیک
مدیر امور مالی
tajik@smtc.ac.ir