نشست تخصصی مديران دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها نشست تخصصی مديران دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها


براساس بند 3 بخشنامه شماره 26680/200 مورخ 20/10/1390، موضوع دوره‌های آموزشی بدو خدمت (توجیهی)، بدینوسیله محتوا و منابع آموزشی دوره‌های مذکور به شرح زیر برای بهره‌برداری اعلام می‌شود.

 
ردیف
عنوان
محتوای آموزشی
1
اخلاق حرفه‌ای کارگزاران اسلامی مبتنی برآموزه‌های اسلامی در نظام اداری
2
فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
3
کار تیمی و حل مسئله
4
قانون مدیریت خدمات کشوری
5

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و سندچشم‌انداز

درسنامه*

 

 * متعاقباً اعلام خواهد شد.