ماموريتهای مرکز ماموريتهای مرکز

       ماموریت مرکز آموزش مدیریت دولتی توسعه و تعالی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه مدیریت دولتی و اداره عمومی کشور با رویکرد ارزشی ، اسلامی-ایرانی ازطریق آموزش مدیران،کارشناسان و کارکنان و انجام پژوهش های بنیادی ، توسعه ای و کاربردی با بهره گیری از قابلیت های بومی ، ملی و تکنولوژی نوین است. این ماموریت اصلی از طریق عملیاتی ساختن ماموریتهای ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقق خواهد یافت:
1- تهيه محتواي آموزشي، مجموعه قوانين مربوط به حوزه منابع انساني، امور استخدامي و ترويج فرهنگي آن در قالب منابع چاپي و الکترونيکي.
2- طراحي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مديران، کارشناسان و کارکنان دولت بر اساس مصوبات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در قالب برنامه آموزشي و اجرا در مرکز و استان‌ها با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي.
3- انجام مطالعات کاربردي در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوري و آيين‌نامه اجرايي آن، تدوین برنامه اجرايي برای آموزش مفاد آن، ارزيابي‌ و رصد کردن چالش‌هاي موجود آن.
4- انجام مطالعات کاربردي و تطبيقي در حوزه مباحث مديريت و منابع انساني، در کشورهاي هدف با محوريت فصول قانون مديريت خدمات کشوري و آيين‌نامه اجرايي مربوطه
5- طراحي نظام اداري مطلوب، با توجه به اسناد بالا دستي و بويژه سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، با مشارکت ساير دستگاه‌ها و انديشمندان دانشگاهي
6- ارتباط و همکاري با حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، و موسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي، به منظور تبادل اطلاعات و تعامل مناسب با آن‌ها در صحنه ملي و بين‌الملل در حوزه‌هاي مرتبط
7- تهيه مطالب مورد نياز در همکاري‌هاي بين‌الملل بويژه در حوزه آموزش مديريت ، بهبود سيستم‌هاي طراحي و اجراي سيستم با همکاري بخش غير دولتي
8- طراحي، برگزاري، توسعه و ارزشيابي دوره‌هاي مشترک آموزش عالي با همکاري دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
9- طراحي و اجراي همايش‌هاي تخصصي ملي و بين‌المللي، به منظور افزايش ظرفيت‌هاي معرفتي، علمي و روش شناختي و پاسخگويي به نيازهاي اداره امور عمومي
10- توسعه شبکه‌هاي آموزش مجازي علمي-کارشناسي، با بهره گيري از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي، براي توليد، تبادل و انتقال دانش مديريت، برنامه‌ريزي و اداره امور عمومي
11- اعتبارسنجي موسسات آموزشي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي متقاضي اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان دولت و نظارت بر عملکرد آن‌ها در چارچوب نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت
12- طراحي و ايجاد بانک اطلاعات مديران بخش دولتي و بانک اطلاعات استعدادهاي مديريت
13- طراحي و ايجاد بانک اطلاعات مدرسان و برگزاري مستمر دوره‌هاي آموزشي ويژه مدرسان
14- حمايت از تاليف، ترجمه، پايان نامه دکتري و کارشناسي ارشد مرتبط با علوم داری و تحول نظام مدیریتی کشور
15- همکاري و تعامل با حوزه‌هاي علميه كشور به منظور طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي فرهنگي
16- پشتيباني از انجام پژوهش‌هاي کاربردي در نوآوري نظام‌ها و فرآيندهاي مديريت و اداره امور عمومي
17- پشتيباني پژوهشي از مستندسازي الگوهاي مديريتي موفق و موثر مديران کشور
18- استفاده از ظرفيت استادان، پژوهشگران، متخصصان حرفه‌اي بازنشسته
19- استفاده از ظرفيت‌هاي رسانه اي و مطبوعاتي در جهت فرهنگ‌سازي نظام اداري مطلوب
20- انجام مطالعات موردي به درخواست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور