اعضاء هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

رديف

نام  و نام خانوادگي

و تلفن

سمت در هیأت مدیره

شماره فکس

تلفن همراه

1

 

حمید رضا علم الهدی

66404096

رئیس هیأت مدیره

64412697

09121080588

2

 

محمود رئیس زاده

88644141

نایب رئیس هیأت مدیره

81622612

09123842063

3

 

علی ثقفی

دبیر هیأت مدیره

09122304515

     4

 

مهدی امیرصالحی

255

خزانه دار

09121052400

5

 

علی اکبر اولیا

88899424

عضو

88899063

09132748609

6

احمد میرزاحسینی

88875548

بازرس

88875548

09125241936

7

 

امیر میر

عضد علی البدل

09121495302

8

 

مجید مغنیان

عضو علی البدل

09126993278

9

 

 

حسن طاهردل

77521304

بازرس علی البدل

09123773859