همايش ملي دورکاری در نظام اداری همايش ملي دورکاری در نظام اداری

نشست های برگزار شده در همایش ملی دورکاری در نظام اداری

نشست اول

ريس پنل: 1- دکتر هاجر تحریری نیک صفت

اعضاء پنل : 2- دکتر علی رضائیان3- دکترامیر مانیان 4 – آقای سیدعلی صدرالسادات 5 – آقای مختار رفیعی 6- آقای غلامرضا سعیدی

عنوان مقالات:

1- بررسي زمينه هاي قانوني دوركاري، چالش ها و راه كارها

2- مجازي سازي و نقش آن در دوركاري

3- بررسي تطبيقي دوركاري و مجازي سازي دركشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه

4- راهبردها، روش ها و ابزارهای نوين دورکاری

5- ضرورت و موانع استقرار دورکاری در نظام اداری ایران


نشست دوم

رئيس پنل: 1- دکتر عادل آذر

اعضاء پنل: 2-دکتر علی اکبر جلالی 3- دکترمجتبی امیری 4- آقای مهندس علی حکیم جوادی 5 – دکتربهروز دری

عنوان مقالات:

  1. تعامل بامشتري (مواجهه مجازي و ارائه خدمات از راه دور)

  2. معماری امن شبکه وامنیت دردورکاری

  3. بسترسازي سخت افزاري و نرم افزاري مناسب دوركاري

  4. ترویج وتوسعه دورکاری مبتنی برتجارب وزارت جهادکشاورزی

  5. رویکرد مدیریت دورکاری و الزامات آن در صنعت

  6. منابع انسانی و چالش های اجرای طرح های دورکاری در ایران