آرشیو اخبار آرشیو اخبار

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
۱۷ آذر ۱۳۹۷
سومین برنامه از سلسله نشست های تخصصی « تجارب زیسته زنان مدیر »  روز شنبه 1397/9/17 با سخنرانی سرکارخانم شهربانو امانی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان " تجربه مدیریت مشارکتی " در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد . در این نشست ...
۱۴ آذر ۱۳۹۷
نشست تخصصی آشنایی با توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور با هدف ارتقاء شناخت، بینش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور در بهره گیری از فرهنگ سازمانی به عنوان ابزاری موثر در تحقق اهداف سازمان و ارتقای بهره ...
۱۳ آذر ۱۳۹۷
دومین نشست از سلسله نشست های ارائه تجارب زیسته زنان مدیر با عنوان « تجربه مدیریت زنان در عرصه ورزش » روز سه شنبه ۹۷ / ۹ / ۱۳ با حضور جمع زيادي از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان، روسا و نواب فدراسیون های ورزشی، متولیان رشته های ...
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي کند
۱۳ آذر ۱۳۹۷
​​ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﻔﺎد ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اداری و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ، اینﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ در اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم اداري ﮐﺸﻮر» را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺎم...
۱۰ آذر ۱۳۹۷
امروز شنبه ١٠ آذرماه، يازدهمين جلسه شوراي مديران مركز آموزش مديريت دولتي تشكيل گرديد . در ابتداي جلسه، معاونين و مديران مركز توضيحات مختصري از حوزه عملكردي خود داشتند و مواردي را مطرح نمودند . در ادامه شاخص هاي مورد ارزيابي در ...
۱۰ آذر ۱۳۹۷
شنبه دهم آذر ماه پنجمين جلسه شوراي آموزشي مركز، با حضور اعضاء در محل دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار گرديد . در اين جلسه طرح تربيت مديران راهبردي آينده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد بدين منظور تفاهم نامه اي بين ...
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
۱۰ آذر ۱۳۹۷
سومین برنامه از سلسله نشست های تخصصی«تجارب زیسته زنان مدیر» از ساعت 10-12 روز شنبه 1397/9/17 با سخنرانی سرکارخانم شهربانو امانی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تجربه مدیریت مشارکتی در حوزه های: مدیریت مشارکتی در سازمان های مردم نهاد مدیریت مشارکتی در بخش دولتی مدیریت مشارکتی در مراکز انتخابی (مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهرتهران) در مرکز آموزش مدیریت دولتی...
۶ آذر ۱۳۹۷
روز سه شنبه ٦ آذر ماه ششمين جلسه هيات رئيسه مركز، با حضور اعضاء برگزار گرديد . در اين جلسه وضعيت نيروي انساني بيشتر از ٣٠ سال سابقه خدمت مطابق با آئين نامه استخدامي غير هيات علمي مركز و گزارش تخصيص اضافه كارها مورد بحث ...
۶ آذر ۱۳۹۷
مراسم معارفه مدیر منابع انسانی و اموراداری مرکز جناب آقای یونس حیدری با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی، مدیران حوزه معاونت پشتیبانی و همکاران اموراداری برگزارشد.  
‎همزمان با آغاز هفته وحدت و ميلاد رسول اکرم (ص)
۱ آذر ۱۳۹۷
همزمان با بزرگداشت هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) نشست صمیمی در تاریخ 97/8/30  با حضور ریاست، معاونین، مديران و تمامی همکاران مرکز آموزش مدیریت دولتی در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد . در این نشست که با هدف هم اندیشی در ...