آرشیو اخبار آرشیو اخبار

۲۷ آذر ۱۳۹۷
سه شنبه ٢٧ آذر ماه هشتمين جلسه هيات رئيسه مركز، با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد . در اين جلسه طراحي و تدوين فرم كيفي و كاربرگ هاي ارزيابي دوره هاي تخصصي و سلسله نشست هاي تجارب زيسته مورد بحث و بررسي قرار گرفت...
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
۲۷ آذر ۱۳۹۷
چهارمین برنامه از سلسله نشست های تخصصی تجارب زیسته زنان مدیرکه با اهداف:  توصیف تجربیات افراد از زندگی شغلی و اجتماعی آشکارسازی معانی نهفته در پدیده‌ها با بررسی معانی و روابط دانش و زمینه آن توجه به عمق تجربیات و  افزایش درک شرکت‌کنندگان از تجربیات مدیریتی بهره‌گیری شرکت‌کنندگان از  تجارب زیسته صاحبنظران و مدیران ارشد در حیات فردی، شغلی و اجتماعی زمینه‌سازی...
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
۲۴ آذر ۱۳۹۷
در راستای تحقق اهداف منشورحقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری و انجام تکالیف دستگاه ها در قبال آموزش حقوق شهروندی درحوزه کارکنان و مدیران دولت و همچنین برگزاری دوره های تربیت مدرسان حقوق شهروندی در مرکز، نشست تخصصی مشترکی تحت عنوان " آسیب شناسی آموزش های حقوق شهروندی درابعاد ساختاری، محتوائی و زمینه ای"  روزشنبه 97/9/24 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد. در این نشست که با حضور...
۲۰ آذر ۱۳۹۷
به استحضار مخاطبان گرامی می رساند؛ مرحله سی و یکم آزمونهای غیرحضوری در روزهای شنبه تا چهارشنبه، اول تا پنجم دی ماه 1397، برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سامانه http://azmoon.smtc.ac.ir مراجعه یا با شماره 42501832 تماس حاصل نمایید.
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
۱۷ آذر ۱۳۹۷
سومین برنامه از سلسله نشست های تخصصی « تجارب زیسته زنان مدیر »  روز شنبه 1397/9/17 با سخنرانی سرکارخانم شهربانو امانی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان " تجربه مدیریت مشارکتی " در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد . در این نشست ...
۱۴ آذر ۱۳۹۷
نشست تخصصی آشنایی با توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور با هدف ارتقاء شناخت، بینش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور در بهره گیری از فرهنگ سازمانی به عنوان ابزاری موثر در تحقق اهداف سازمان و ارتقای بهره ...
۱۳ آذر ۱۳۹۷
دومین نشست از سلسله نشست های ارائه تجارب زیسته زنان مدیر با عنوان « تجربه مدیریت زنان در عرصه ورزش » روز سه شنبه ۹۷ / ۹ / ۱۳ با حضور جمع زيادي از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان، روسا و نواب فدراسیون های ورزشی، متولیان رشته های ...
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي کند
۱۳ آذر ۱۳۹۷
​​ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﻔﺎد ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اداری و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ، اینﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ در اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم اداري ﮐﺸﻮر» را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺎم...
۱۰ آذر ۱۳۹۷
امروز شنبه ١٠ آذرماه، يازدهمين جلسه شوراي مديران مركز آموزش مديريت دولتي تشكيل گرديد . در ابتداي جلسه، معاونين و مديران مركز توضيحات مختصري از حوزه عملكردي خود داشتند و مواردي را مطرح نمودند . در ادامه شاخص هاي مورد ارزيابي در ...
۱۰ آذر ۱۳۹۷
شنبه دهم آذر ماه پنجمين جلسه شوراي آموزشي مركز، با حضور اعضاء در محل دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار گرديد . در اين جلسه طرح تربيت مديران راهبردي آينده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد بدين منظور تفاهم نامه اي بين ...